Koherence politik

Projekt Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj

Od roku 2015, kdy bylo na půdě OSN schváleno 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs), usilují jednotlivé státy o jejich implementaci do svých národních legislativ. Často se však stává, že i když země připraví plán pro naplnění globálních cílů, jiné části legislativy daného státu jejich naplnění ohrožují. Anebo dokonce opatření pro plnění jednotlivých globálních cílů jdou navzájem proti sobě.

Tyto nesoulady neboli nekoherence (více si o nich můžete přečíst v tomto odlehčeném článku) je třeba hledat a vymýšlet a realizovat sladění našich cílů a politik. A právě proto NaZemi vede projekt Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj, který je financován Evropskou komisí a realizován nevládními organizacemi v 9 zemích EU. Usilujeme o zvýšení zapojení tvůrců politik do prosazování koherentních politik k dosažení SDGs. Pracujeme na národní i evropské úrovní a soustředíme se na 4 tematické priority:

 • Odstranění chudoby (SDG 1)
 • Důstojná práce (SDG 8)
 • Udržitelná spotřeba a výroba (SDG 12)
 • Reakce na klimatickou změnu (SDG 13)

Jakým způsobem to děláme? 

 1. Nejdřív jsme spolu s našimi partnery zmapovali proces vzniku politik ve vybraných tematických oblastech.
 2. Pak jsme identifikovali nesoulady, kterým nám dává smysl se věnovat a vytvořili plán, co, kdy a jak budeme prosazovat.
 3. Teď to prosazujeme: mluvíme s tvůrci politik, posíláme jim studie, návrhy a podobně, diskutujeme s nimi i s dalšími důležitými aktéry.
 4. Kromě toho náš britský partner vytvořil metodologii pro monitorování souladu politik, kterou používáme my a zůstane tu i po konci projektu pro budoucí bojovníky za soulad politik.
 5. Vzděláváme se a sami také vzděláváme další aktéry a informujeme je o našich tématech.

Jaké máme konkrétní cíle

V každé zemi něco jiného (podle relevance pro danou zem a specializace dané organizace). U nás v Nazemi se soustředíme na oblast důstojné práce (SDG 8). Nejvíc nás zajímají dodavatelské řetězce. Všichni znají příběhy o dětech v továrnách na hadry v Bangladéši. Méně se ví, jak se to může beztrestně dít, když ty děti vyrábí oblečení pro evropské firmy, které podléhají evropské legislativě a tady v Evropě přece lidská práva máme rádi (krásný příklad nekoherence). Může se to dít proto, že nadnárodní firmy to zboží nevyrábí ve vlastních továrnách, ale zadávají zakázky do místních továren. A za to, co se děje v právně oddělené entitě, nejsou pochopitelně zodpovědné. My si ale myslíme, že by měly být, protože se to jeví jako jedna z cest, jak zlepšit špatné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu. Chceme prosadit, aby firmy měly povinnost kontrolovat dodržování lidských a environmentálních práv ve svém dodavatelském řetězci bez ohledu na to, jestli továrnu, v níž se vyrábí jejich zboží, vlastní či nikoli. Podílíme se proto na mezinárodní iniciativě, která prosazuje závaznou smlouvu OSN, která toto má zařídit. 

Co v projektu za NaZemi konkrétně děláme

 • Připravili jsme a vydali zdá se dosud jediný stručný a přehledný materiál na téma závazné smlouvy OSN (a rozeslali jeji tvůrcům politik a dalším relevantním aktérům).
 • Spustili jsme českou verzi petice „Rights for people, rules for corporations“, kterou podepsalo v zemích EU přes 500 000 lidí a kterou zahraniční kolegové předali místopředsedovi Evropské komise (jenž následně veřejně vyjádřil podporu projektu závazné smlouvy).
 • Pořádáme semináře, workshopy a kulaté stoly na tato témata pro veřejnost (například na Festivalu demokracie při Fóru 2000), nevládní organizace a byznys.
 • Komunikujeme s relevantními tvůrci politik, abychom se informovali o aktuálním postupu a dodáváme jim materiály a v momentech rozhodnutí (jako hlasování v evropském parlamentu), zasíláme jim stanovisko a argumenty, proč jej považujeme za vhodnější.
 • Sem tam píšeme články a informujeme veřejnost, o práci v bangladéšských továrnách nebo o strategiích společenské odpovědnosti módních firem, které jsou spíše reklamou než aktivitou vedoucí k cíli.

The project has been funded by the European Union. The produced content is the sole responsibility of NaZemi and its partners and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.